การจำนอง คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้จำนอง ซึ่งเอาทรัพย์สินของตนเอง เช่น ที่ดิน บ้าน คอนโด ตราไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า ผู้รับจำนอง เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง โดยสัญญาจำนองจะต้องทำเป็นหนังสือสัญญาและต้องนำไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน 

การจำนองอสังหาริมทรัพย์ ตามกฎหมายกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เกิน 1.25% ต่อเดือน หรือ 15% ต่อปี การจำนองผู้จำนองจะต้องจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนทุกเดือน แต่ผู้จำนองสามารถจ่ายเงินต้นจากยอดจำนองบางส่วนเพื่อลดดอกเบี้ยได้ 

 

เงื่อนไขการจำนองกับ (บริษัท อัศวิน แอสเสท จำกัด)

1. ทรัพย์ 500,000 – 5,000,000 บาท 

 • ดอกเบี้ย 1.25% (15% ต่อปี)
 • ค่าดำเนินการ 5% 
 • หักดอกเบี้ย 3 เดือน
 • ลดต้น - ลดดอกได้
 • อนุมัติภายใน 1 วันทำการ
 • อนุมัติ 40–60% ของราคาตลาด 

 

2. ทรัพย์ 5,000,001 – 20,000,000 บาท

 • ดอกเบี้ย 1.25% (15% ต่อปี)
 • ค่าดำเนินการ 4 % 
 • หักดอกเบี้ย 3 เดือน
 • ลดต้น -ลดดอกได้
 • อนุมัติภายใน 1-3 วันทำการ
 • อนุมัติ 40–60% ของราคาตลาด 

 

3. ทรัพย์ 20,000,001 – 100,000,000 บาท 

 • ดอกเบี้ย 1% (12% ต่อปี)
 • ค่าดำเนินการ 3 % 
 • หักดอกเบี้ย 3 เดือน
 • ลดต้น -ลดดอกได้
 • อนุมัติภายใน 3-7 วันทำการ
 • อนุมัติ 40–60% ของราคาตลาด 

 

ประเภทสินทรัพย์ ที่รับจำนอง

 • ที่ดินเปล่า
 • บ้านในโครงการจัดสรร
 • คอนโด 
 • อาคารพานิชย์
 • อื่นๆตามพิจารณา

ประเภทสินทรัพย์ ที่ไม่รับจำนอง

 • บ้านสร้างเอง,บ้านร้าง
 • ร้านอาหาร
 • โรงงาน
 • อพาร์ทเม้นท์
 • พื้นที่ซอยเปลี่ยว ถนนลูกรัง ถนนแคบ แหล่งเสื่อมโทรม ที่ห่างไกลความเจริญ พื้นที่นา บ่อปลา โครงการที่ยังสร้างไม่เสร็จ ที่ดินที่ต้องถมเยอะ

 

พื้นที่ให้บริการ

 • กรุงเทพมหานคร  
 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • สมุทรปราการ
 • อื่นๆ ตามพิจารณา

 

ขั้นตอนการให้บริการ 

1. ลูกค้า ติดต่อทาง บริษัท อัศวิน แอสเสท จำกัด

2. ลูกค้าแจ้งประเภทหลักทรัพย์ และความต้องการยอดเบื้องต้น

3. ลูกค้าส่งรายละเอียดหลักทรัพย์ ให้ทาง ประเมิน ประเมินเบื้องต้น

4. เมื่อประเมินหลักทรัพย์เบื้องต้น การนัดกับทางลูกค้าประเมินหลักทรัพย์จริง

5. เมื่อตกลงยอดเป็นที่เรียบร้อยกับทางลูกค้า นัดวันทำธุรกรรม

6. ทำธุรกรรมที่สำนักงานที่ดิน และรับเงิน ถือเป็นขั้นตอนสุดท้าย

 

ค่าใช้จ่ายการจำนอง ณ สำนักงานที่ดิน

ประเภท ค่าใช้จ่าย
1. ค่าธรรมเนียมคำขอจำนอง - แปลงละ 5 บาท

2. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนอง

- 1% ของวงเงินจำนอง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
3. ค่าอากรแสตมป์ - คิดตามวงเงินจำนอง โดย 2,000 บาทจะต้องเสียค่าอากรแสมป์ 1 บาท  แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

 


เอกสารที่ใช้ในจำนอง ณ สำนักงานที่ดิน

บุคคลธรรมดา 

 • โฉนดที่ดิน ตัวจริง  พร้อมสำเนา     
 • ทะเบียนบ้าน ตัวจริง  พร้อมสำเนาบัตรประชาชน     
 • ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  ตัวจริง     
 • ใบทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า   
 • หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส     
 • ใบมรณะบัตรของคู่สมรส    
 • บ้านที่ปลูกสร้างเอง ต้องมีใบขออนุญาติก่อสร้าง ( ยกเว้นโครงการบ้านจัดสรร )     
 • ใบปลอดค่าสาธารณูปโภค ( ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าส่วนกลาง ) 

 

นิติบุคคล

 • โฉนดที่ดิน ตัวจริง  พร้อมสำเนา    
 • บัตรประชาชน  ของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล  ตัวจริงพร้อมสำเนา      
 • ทะเบียนบ้าน ของ กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล  ตัวจริงพร้อมสำเนา
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 1 เดือน)    
 • หนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์  
 • หนังสือรายงานการประชุมนิติบุคคล      
 • บัญชีรายชื่อ ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล